برای مشاهده مطالب و درس های کارگاه ابتدا باید در سایت تاریخ یاد عضو شد ه باشید. تمامی مطالب کارگاه رمز دار و فقط برای اعضا قابل مشاهده است شما می توانید به آسانی در سایت ثبت نام نموده و سپس تاریخ یاد همه رمز های مطالب منتشر شده را به ایمیل شما اراسال خواهد کرد و با دریافت رمز مطالب خصوصاً درس های کارگاه می توانید از مطالب آن استفاده کنید