کارگاه تاریخ

                                                                                

نخستین موضوع سلسله مباحث کارگاه تاریخ            

تاریخ چیست؟

محور اول: معنی لغوی  تاریخ

جلسه اول: مروری بر معنای رایج لغوی تاریخ 

ثبت نام در کارگاه

فروشگاه تاریخ یاد

تبلیغات

آرشیو ماهانه

تمامی مطالب زیر : بانک مدارک تاریخی

حدود دو قرن از اعزام نخستین دانشجویان به اروپا از سوی دولت و حکومت ایران می‎گذرد. هنوز اندک زمانی از شروع قرن نوزدهم نگذشته بود که عباس میرزا و دولتمردان همسو با او، اجرای …

بخش اول تاج السلطنه و روزگارش: زهرا تاج السلطنه (۱۳۰۱ – ۱۳۱۴ قمری/۱۲۶۲-۱۳۱۴) یکی از دختران ناصرالدین شاه است که به دلیل شخصیت، آثار و شیوه زندگانی اش، معروف ترین دختر او محسوب می …