کارگاه تاریخ

                                                                                

نخستین موضوع سلسله مباحث کارگاه تاریخ            

تاریخ چیست؟

محور اول: معنی لغوی  تاریخ

جلسه اول: مروری بر معنای رایج لغوی تاریخ 

ثبت نام در کارگاه

فروشگاه تاریخ یاد

تبلیغات

آرشیو ماهانه

تمامی مطالب زیر : معرفی مجلات و سایتها

بیست و دومین شماره دوفصلنامه «سخن تاریخ» وابسته به جامعه المصطفی العالمیه به مدیر مسئولی و صاحب امتیازی نعمت‎الله صفری فروشانی دانشیار گروه تاریخ جامعه المصطفی العالمیه چاپ و منتشر شد. این شماره از …