شرایط  استفاده از مدارک بانک مدارک تاریخی

 

۱-  کلیه مراجعه کنندگان به سایت می توانند با تکمیل فرم درخواست و پرداخت بهای مدارک طبق جداول مربوطه، به هر میزان از موجودی بانک استفاده کنند.

۲- استفاده از محتوای (به طور جزئی و کلی) مدارک، در تألیف و تدوین مقاله ها، یادداشت ها ، پایان نامه ها و کتاب به شکل سنتی آن بلامانع است.

۳- هر گونه تکثیر مدارک بانک مدارک تاریخی و یا متن کامل تایپی آنها در فضای مجازی و یا به هر شکلی از اشکال دیجیتالی، ممنوع بوده و استفاده کنندگان از محتوای مدارک، تائید می نمایند حق بازنشر عین آن مدارک در فضای مجازی و دیجیتالی را نداشته و متعهد می شوند در صورت انجام چنین اقدامی، معادل با یکصد برابر هر مدرک تکثیر کرده را به عنوان جریمه به سایت تاریخ یاد پرداخت خواهند نمود.

۴- تکثیر مقاله یا کتاب و یا هر شکل دیگری از تالیف از جمله مقاله، یادداشت و پایان نامه که با استفاده از عین مدارک موجود در بانک مدارک تاریخی، تدوین یافته و این استفاده، حجم قابل توجهی از کتاب را در برمی گیرد، در فضای مجازی و یا به هر شکلی از اشکال تکثیر دیجیتالی، ممنوع است. 

۵- نشر و تکثیر مدارک بانک مدارک تاریخی ایران و یا متن کامل تایپی آنها در فضای مجازی عمومی و یا فضای مجازی اختصاصی  و داخلی گروهی و سازمان و یا به هر شکلی از اشکال دیجیتالی، تنها با اجازه کتبی مدیریت سایت تاریخ یاد امکان پذیر است.

۶- هر یک از تصاویر مدارک که برای درخواست کنندگان ارسال می شود، دارای شماره خاصی بوده و آن شماره معرف نام و مشخصات دریافت کننده تصویر و یا تصاویر مدارک است و کلیه مسئولیت های مندرج در بند سوم و چهارم و نیز دیگر حقوق  از جمله رعایت حقوق معنوی مدیریت وب سایت تاریخ یاد ، به عهده دریافت کننده تصویر مدرک است.

۷- پرداخت مبلغ بابت مدارک دریافتی از سوی مراجعه کنندگان به بانک مدارک تاریخی، تنها به منزله رعایت حقوق مادی صاحب آن مدارک (وب سایت تاریخ یاد) است. نظر به اینکه تهیه مدارک مذکور، نتیجه انجام یک پژوهش و فرآیند فنی شخصی و خصوصی است، الزام به رعایت حقوق معنوی پدیدآورنده اقتضاء می کند در هنگام استفاده از محتوای مدارک مذکور و در هنگام ذکر منبع اصلی، جمله: « بانک مدارک تاریخی» قبل از منبع اصلی مدرک ذکر شود.

                                                                  مدیریت بانک مدارک تاریخی

مبنای قیمت گذاری مدارک بانک

قیمت پایه ای مدارک ارائه شده در بانک مدارک تاریخی بر مبنا یک مدرک با متن نوشتاری است که در صورت تایپ، حجمی معادل از یک خط تا یک صفحه تایپی A4ک ( ۳۰۰ کلمه ای) را شامل شود. بنابر این مدارکی که از حجم نامتعارف و بسیار افزون تر از آن برخوردار باشند، به تناسب حجم، برابر با تعداد برگ های اضافه تری محاسبه خواهند شد.

هزینه هر عکس یا تصویر و یا متنی همراه با یک عکس و یا یک  تصویر معادل با ۲ برگ محاسبه خواهد شد.

جدول قیمت مدارک به صورت خرید مستقیم:

در ایران و در هر بار خرید:

از یک برگ تا ۱۰ برگ/               به ازاء هر برگ ۵۰۰ تومان

از ۱۱ برگ تا ۵۰ برگ/               به ازاء هر برگ ۴۵۰ تومان

از ۵۱ برگ تا ۱۰۰ برگ/              به ازاء هر برگ ۴۲۵ تومان

از ۱۰۱ برگ تا ۲۰۰ برگ/            به ازاء هر برگ ۴۰۰ تومان

در کشورهای دیگر و در هر بار خرید:

از یک برگ تا ۱۰ برگ/                به ازاء هر برگ یک دلار آمریکا

از ۱۱ برگ تا ۵۰ برگ/                به ازاء هر سه برگ ۲ دلار آمریکا

از ۵۱ برگ تا ۱۰۰ برگ/              به ازاء هر دو برگ  یک دلار آمریکا

  خرید مدارک از طریق بسته های مدت دار:

بسته های مدت دار برای خرید از موجودی بانک مدارک در زمان خرید بسته و نیز پس از آن تا پایان مدت اعتبار بسته، می باشد. این بسته ها در سه شکل به شرح زیر ارائه می شوند:

بسته ۳۰۰۰۰ (سی هزار)  تومانی                حق برداشت ۷۲ برگ            مدت اعتبار دو ماه

بسته ۵۰۰۰۰ (پنجاه هزار) تومانی              حق برداشت ۱۲۵ برگ           مدت اعتبار سه ماه

بسته ۱۰۰۰۰۰ (یکصد هزار) تومانی            حق برداشت ۲۸۰ برگ           مدت اعتبار ۴ ماه

  خرید مدارک بسته های پیش خرید موضوعی مدارک:

این بسته ها شامل موجودی بانک تا لحظه خرید بسته پیش خرید موضوعی مدارک نشده و تنها شامل مدارکی است که در ارتباط با موضوع تعیین شده خریدار، پس از اقدام به خرید از سوی متقاضی، به بانک اضافه می شود و شامل محدودیت زمانی نشده و تنها با اتمام اعتبار مالی بسته (بر اساس جدول ذیل) پایان می یابد.

* در طول زمان در صورت گردآوری یک یا هر تعداد مدرک مرتبط با موضوع تعیین شده توسط خریدار، آن یک یا تعداد مدارک، پس از آماده سازی بلافاصله جهت ایمیل خریدار ارسال می شود.

بسته یک ستاره              ۳۰۰۰۰ (سی هزار)  تومانی             حق دریافت ۸۰ برگ

بسته دو ستاره              ۵۰۰۰۰ (پنجاه هزار) تومانی             حق دریافت ۱۴۰ برگ

بسته سه ستاره            ۱۰۰۰۰۰ (یکصد هزار) تومانی            حق دریافت ۳۵۰ برگ

تذکرات :   

تذکر اول:  مسئولیت هر گونه تاخیر در ارسال مدارک که به سبب اخلال در آدرس ایمیلی خریدار ایجاد شود، به عهده خریدار است.

تذکر دوم: در صورتی که به هر دلیلی که به متقاضی ارتباطی نداشته و به عوامل اجرایی وب سایت تاریخ یاد و بانک مدارک تاریخی ارتباط یابد، ارسال مدارک برای متقاضی خریدار میسر نشد، در صورتی که متقاضی درخواست خرید مدارک را به طور خرید مستقیم ارائه کرده باشد، کلیه وجوه در مدت حداکثر ۴۸ ساعت، عینا عودت داده خواهد شد.

ولی اگر درخواست خرید متقاضی از طریق بسته ها (از هر دو نوع مدت دار – و پیش خرید موضوعی) انجام شده باشد، در هر مرحله و زمان، مبالغ پرداختی پس از کسر هزینه مدارک ارسال شده (به نسبت کل در بسته خریداری شده)، در مدت حداکثر ۴۸ ساعت به متقاضی عودت داده می شود.

تذکر سوم: در صورتی که به هر دلیل، متقاضی پس از واریز هزینه مدارک درخواستی، به هر دلیل از خرید مدارک و یا ادامه خرید مدارک منصرف شد، در صورتی که خرید متقاضی  به شکل مستقیم انجام شده باشد، پس از کسر هزینه مدارک ارسال شده، به علاوه ۱۰% از کل مبلغ واریزی، باقیمانده وجوه پرداخت شده در مدت حداکثر ۴۸ ساعت پس از دریافت تقاضای انصراف، به متقاضی بازگردانده می شود.

در صورتی که متقاضی خریدار بسته ها (از هر دو نوع مدت دار – و پیش خرید موضوعی) بوده و از ادامه خرید مدارک در چارچوب مقررات هر بسته خریداری شده، منصرف شد، باقیمانده مبلغ بسته خریداری شده پس از کسر هزینه مدارک خریداری شده تا زمان انصراف (با محاسبه قیمت هر مدرک به طور آزاد مندرج در ذیل جدول قیمت مدارک به صورت خرید مستقیم) به علاوه کسر ۱۰% از مبلغ کل بسته، باقیمانده وجوه پرداخت شده در مدت حداکثر ۴۸ ساعت پس از دریافت تقاضای انصراف، به متقاضی بازگردانده می شود.

 تذکر چهارم: در صورتی که قبلاً خرید بسته ( هر دو نوع)  را انجام داده اید، شماره بسته رمز بسته خریداری شده را در بخش شماره پیگیری پرداخت آنلاین وارد کنید.

هشدار: درخواست ارائه خرید مدارک به منزله پذیرش تعهدات خریدار نسبت به عدم اشاعه مدرک و یا مدارک ارسالی در فضای مجازی و دیگر مفاد مقررات خرید مدارک بانک مدارک تاریخی است. لطفا قبل از ارسال درخواست، مفاد متن مزبور را در قسمت شرایط استفاده از مدارک بانک مدارک تاریخی، مطالعه فرمائید.

از طریق فرم زیر هم اطلاعات شخصی و اطلاعات پرداخت رو برای شما ارسال خواهند کرد.