کارگاه تاریخ

                                                                                

نخستین موضوع سلسله مباحث کارگاه تاریخ            

تاریخ چیست؟

محور اول: معنی لغوی  تاریخ

جلسه اول: مروری بر معنای رایج لغوی تاریخ 

ثبت نام در کارگاه

فروشگاه تاریخ یاد

تبلیغات

آرشیو ماهانه

برچسب ها : فرانسه

یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی و بازرگانی یک کشور، میزان صادرات و واردات آن کشور با دیگر کشورهای دنیا، و وجود تراز منفی یا مثبت در آمارهای مذکور است. در ایران نیز از …